donderdag 6 maart 2008

“CAP-vriend” mailde mij (1): artikel CAP over sluiting suikerfabriek Moerbeke.


Een vriend van mij, actief in Comité Andere Politiek stuurde mij een aantal artikels door…

Sluiting suikerfabriek Moerbeke: 53 miljoen euro voor Lippens? Met alle Chinezen, maar .... (op 2008/1/8)

Vanmiddag komt het personeel van de suikerfabriek van Moerbeke bijeen. De 95 arbeiders en bedienden zullen er praten over een voorstel van sociaal plan dat vakbonden en directie bespreken om de sluiting van de fabriek te begeleiden. verslag en foto's.
De directie rekent op een snelle afloop van de afdanking van het personeel. Dan kan de 80.000 ton suikergoed die ligt opgeslagen in de fabriek en geblokkeerd worden door de arbeiders, weg. Dan heeft ISCAL Sugar van de familie Lippens zijn zin: 53 miljoen euro premie van de EU opstrijken om de fabriek te ontmantelen. …
ISCAL Sugar maakte vorig jaar 11,5 miljoen euro winst. Dit jaar was er de beste bietencampagne ooit met 180.000 ton bieten die verwerkt werden. Lippens wachtte tot alles verwerkt was om de sluiting aan te kondigen.
CAP eist dat dit geld gebruikt wordt voor tewerkstelling en duurzame omschakeling van suikerbieten naar andere teelten die kunnen bijdragen tot een andere landbouw. Zolang de overheid daarvoor geen duidelijk plan voor heeft kunnen op tafel leggen blijft de fabriek open! Want die 53 miljoen euro heeft immers niets te maken met duurzame investering, tewerkstelling of behoud van de landbouw. Dat geld is een vette premie voor de aandeelhouder die als een dief in de nacht profiteert van de mooie praatjes die vanuit de EU en in de politiek gangbaar zijn voor de overproductie in de landbouw en de kansen die moeten geboden worden aan de boeren in de landen van het Zuiden.
Naast de premie voor Lippens worden ook boeren uitgekocht om te komen tot een productievermindering met een derde. Boeren die minder dan 200 ton leveren krijgen 43 euro per ton om te stoppen of om hun suikerbietenquotum door te verkopen voor levering aan Tienen.
Dat een overheid via quota en financiële steun ingrijpt in de landbouwsector is niet meer dan normaal. De vraag is natuurlijk in wiens belang deze tussenkomst gebeurt. De premie aan Lippens is een klaar schandaal die goed weergeeft hoe de EU-dictatuur een verlengstuk is voor de privé-belangen van multinationale groepen en geen democratie in het belang van de meerderheid van de bevolking. Iedereen in Moerbeke en omstreken ziet dat goed in.
Op een woelige gemeenteraad in aanwezigheid van het voltallig personeel gisteren kwam dat goed naar voor. Burgemeester Marin verdedigde er tot grote woede de sluiting en is al bezig met lobbywerk om de gronden van de fabriek in handen te krijgen. Dat is carte blanche geven voor Lippens en een koude douche voor de 95 personeels leden en 3500 boeren die aan de fabriek leveren.

De grootste slachtoffers zijn de arbeiders en bedienden die als zij niet vechten voor de fabriek en voor gewaarborgde tewerkstelling het gelag gaan betalen. Het zijn stuk voor stuk mensen die de stiel van de suikerraffinage in Moerbeke geleerd hebben.
Als de boeren met de premie kunnen overschakelen dan kunnen zij er financieel op het eerste zicht misschien nog niet zo slecht van af komen, maar dat is lang niet zeker. Zo trekken veel veehouders pulp binnen uit de verwerking van de suiker in de fabriek en dat is goedkoop krachtvoeder voor de dieren dat nu van elders moet komen. Blijft dat uitkopen van boeren geen beleid is: de overheid moet de reconversie van de lokale landbouw in handen pakken anders blijven slogans over duurzame ontwikkeling en klimaatbeleid loze woorden.

Financiële korte termijnmotieven trekken eens te meer aan het langste eind. Het is een goede les voor diegenen die denken te kunnen opkomen voor een duurzame omschakeling van ons economisch systeem door de commandoposten van de staat te bezetten en menen te kunnen mede beheren zonder te steunen op de werkende mensen. Zij het in bedrijf of op het land. Hoog tijd om deze EU-dictatuur af te breken en dat beleid toe te eigenen. Daarom moet het volk zijn zeg hebben over de EU-Verdragen. In het Verdrag van Lissabon staat net als in de verworpen EU-Grondwet als basisoptie dat de EU streeft "naar een zo productief mogelijke landbouw". Hoe die opties te rijmen vallen met de mooie woorden van sociale tewerkstelling en duurzame ontwikkeling, daar mag in geen geval een debat over gevoerd worden. ….

Inhoud van CAP-pamflet:

53 miljoen euro voor Lippens? Met alle Chinezen, maar…

Met de sluiting van Moerbeke krijgt Finasucre, de holding van Lippens, 53 miljoen euro in handen!
Dat is geld van ons allemaal, belastingbetalers. Dat is geld dat terug moet naar de arbeiders en de boeren!
Zij hebben jarenlang gewerkt en de fabriek groot gemaakt!
Lippens heeft geïnvesteerd in Congo en Australië. Het zijn niet de boeren van ginder die profiteren van de afbouw van de suikerquota.
Afbouw van de suikerquota kan niet zonder alternatief voor ander gelijkwaardig werk voor de arbeiders en bedienden, zonder andere teelt voor de boeren.
Wat is er gebeurd met de melk en met het graan: de EU koopt de boeren uit om de prijzen laag te houden. Maar eens de fabrieken dicht gaan de prijzen omhoog.
CAP voert het gesprek met boeren en vakbonden om eerst te vechten voor alle alternatieven. CAP is tegen de dictatuur van de EU. CAP steunt arbeiders en boeren die opkomen voor hun werk en hun inkomen. CAP eist een volksraadpleging over de het nieuw EU-Verdrag waardoor een andere landbouwbeleid onmogelijk wordt gemaakt.
Wil jij helpen om alternatieven voor de sluiting mogelijk te maken ? Neem contact:
Désiré Minnoye, Voorheen delegee Carnoy en CAP-Moerbeke….


Moerbeke: kaarten op tafel!
(op 2008/1/18 13:40:00)

Experts van de federale regering en het Vlaamse en Waalse gewest kwamen vandaag een onderzoek uitvoeren op de site van de suikerfabriek van Moerbeke. Dat onderzoek dient om het dossier op te maken voor de EU voor de ontmanteling van de fabriek. Zo wordt de weg vrijgemaakt door de EU voor een premie van 53 miljoen euro.
De familie Lippens, eigenaar van de fabriek, heeft immers als een dief in de nacht beslist om de vette premie op te strijken als hij de productie in Moerbeke delocaliseert naar Fontenoy (nabij Doornik) en de fabriek sluit. Van die premie moet hij een sociaal plan en een sanering van de gronden betalen. Maar wees gerust na deze kosten zal er voor de aandeelhouder genoeg overblijven.
In principe moet volgens de EU-dictaten de fabriek helemaal ontmanteld worden. Maar wat betekent ontmantelen ? Vermoedens bestaan dat Lippens machines en installaties naar Fontenoy zal overbrengen.
Op 23 januari zullen vakbonden en directie terug samenkomen en zullen de bevindingen van de experts onder de loep genomen worden.
In tegenstelling tot de gangbare mening hebben de nationale en regionale overheden dus meer in de pap te brokken dan Lippens de bevolking en de werknemers wil doen geloven. CAP eist de volledige openbaarheid van het verslag van deze commissie en een publiek debat erover in de parlementen en de gemeenteraad. Zodat de vakbonden, de boeren en de bewoners van Moerbeke in alle duidelijkheid de keuzes kunnen maken die voortvloeien uit de politieke beslissingen van de EU. Kaarten op tafel !
Bij die keuzes mag niets uitgesloten worden, geen sociaal plan zoals bij VW, maar ook geen overheidsprojecten voor nieuwe productie op basis van nieuwe teelten van de boeren.
Lippens heeft immers jaren winsten gemaakt op basis van prijzen die afgeschermd werden van de wereldmarkt. Nu aan dit suikerregime een einde komt is het niet meer dan normaal dat afbouwpremies onder controle van de gemeenschap moeten komen.
CAP heeft rond deze een open brief opgesteld aan de bevolking van Moerbeke. Reacties altijd welkom.

Open brief

Beste mensen,

Al 130 jaar leeft Moerbeke van de suikerfabriek. Arbeiders en boeren hebben er hun boterham mee verdiend.
De Europese Unie (EU) garandeert al 40 jaar hoge prijzen voor suiker en suikerbieten. En boeren en bedrijven betalen al jaren mee aan exportsubsidies voor EU-suiker.
Dat systeem wordt nu afgebouwd. Zogezegd om de boeren in het Zuiden een betere prijs te geven. Maar die kleine boer zal geen betere prijs krijgen. Of hij zal op kosten gejaagd worden om te leveren aan de zelfde multinationals die jaren winsten hebben gemaakt met het EU-beleid. Hier en in het Zuiden.
De enige die profiteert is Lippens en de grote voedingsmultinationals. Die hebben genoeg lobbymannen in de EU.
Als een dief in de nacht heeft Lippens zijn mannetjes uitgezet bij Leterme, Peeters, Laruelle en de landbouwministers. Zij voeren gewillig de diktaten van de EU uit. Zonder te vechten voor de belangen van de arbeiders en de boeren.
Daardoor krijgt Lippens nu 53 miljoen euro in handen om de fabriek af te breken! Een schande!
CAP (Comité Andere Politiek) gelooft niet in de krokodillentranen van Lippens en de Ministers. Zij steken zich weg achter de dictaten van de EU. Maar die zijn op het lijf geschreven van mannen als Lippens.
De sluiting van Moerbeke is een delocalisatie! Eerder al naar Australië, Vietnam en Congo waar ISCAL-Sugar fabrieken heeft. Vandaag naar Fontenoye bij Doornik waar nu volop geinvesteerd wordt om de komende campanje van Moerbeke ginder af te werken.
De sluiting van Moerbeke is een financiële beslissing op korte termijn. Winst voor de aandeelhouder is het enige wat telt. Na sociaal plan en sanering kan Lippens de gronden verkopen als bouwgrond. Zoals hij al gedaan heeft na de sluiting van de suikerfabriek van Veurne.
De inwoners van Moerbeke, de arbeiders en de boeren moeten zich niet neerleggen bij de sluiting!
CAP eist dat de 53 miljoen euro van Lippens onder controle van de gemeenschap komt!
1. De Belgische overheden kunnen perfect beslag leggen op dat bedrag!
2. Met dat bedrag wordt een tijdelijke openbare maatschappij opgericht waarin gemeente, vakbonden en boeren samenwerken aan een andere bestemming van de fabriek, een sociaal plan, andere tewerkstelling en nieuwe teelten voor de boeren.
3. CAP is in gesprek met boeren voor een omschakeling naar KEMP, een milieu-vriendelijk gewas met grote opbrengst. Het wordt gebruikt in de auto-industrie, als bouwmateriaal, klein energieproductie en voor olie voor huishoudelijk gebruik. De (Nederlandse boeren en vakbonden eisen omschakeling van de suikerfabriek in Groningen voor bio-ethanol van suikerbieten. Dat belast te veel het milieu.)
De keuze is aan ons!
Wil men binnen 5 jaar chique villa's langs de Moervaart ? Of wil men werk voor de arbeiders en boeren? Dat is de keuze! Europa dient niet om af te breken en de rijken nog rijker te maken! Dat is wat de EU nu doet! Europa dient om op te bouwen , werk en inkomen te verdelen in het belang van de meerderheid van de bevolking! Dat is wat de EU nu wil beletten! …


Mijn vriend wilde mijn mening horen en had een voorstel in zijn mouw…. Ik reageerde dan ook (zie volgend artikel)…. Waarop reactie van hem.

Geen opmerkingen: